Ciljne skupine.

Projektno partnerstvo ENERGYREGION   želi v projekt vključiti najširši krog ciljnih javnosti. Poleg obveščanja širše javnosti, ki jo je potrebno seznaniti z izvajanjem in rezultati projekta, je v izvajanje projekta nujno vključiti specifične ciljne skupine, ki jih v posameznih državah zastopajo partnerji projekta.

V okviru projekta so bile opredeljene naslednje ciljne skupine:

  • prebivalci regij vključenih v projekt;
  • mala in srednje velika podjetja (MSP) – sektor trgovina in storitve;
  • institucije za podporo podjetništvu (institucije iz poslovnega okolja – IPO);
  • proizvajalci obnovljive energije;
  • lokalne skupnosti in nosilci odločanja s področja energetske varnosti in učinkovitosti;
  • regionalno elektrogospodarstvo.

Za opredeljene ciljne skupine so pripravljena ključna sporočila, prilagojena potrebam in zahtevam posameznih skupin - navedena v spodnji tabeli.

CILJNE SKUPINEKLJUČNA SPOROČILA
SPLOŠNA JAVNOST Bistven prispevek k energetski varnosti je pogojen z razvojem tehnologij za izrabo obnovljivih virov in povečanjem energetske učinkovitosti.
Mednarodno sodelovanje pri razvoju strategij za izboljšanje energetske učinkovitosti, je lahko v pomoč pri premagovanju ovir za uporabo novih tehnologij, usklajevanju standardov in izmenjavi informacij glede orodij za energetsko učinkovitost.
PREISKOVANE REGIJEPREBIVALCI Na lokalni ravni, lahko obnovljivi viri energije zagotovijo bolj stabilno in zanesljivo dobavo, preko mini lokalnih omrežij, sistemov na ravni gospodinjstev npr. bioplin, z zmanjšanjem motenj iz centralne mreže ali dobave goriva.
Stavbe in stanovanjske/poslovne zgradbe z notranjo opremo (električni aparati, razsvetljava, sistemi za ogrevanje in hlajenje, ter drugi porabniki energije) predstavljajo velik potencial za prihranek, energije in seve denarja.
ZASEBNA
MSP / IPO
Obstaja močan poslovni moment za energetsko učinkovitost v podjetjih, saj le ta omogoča znižanje stroškov, izboljšuje konkurenčnost in splošno produktivnost. Podjetja bi morala večjo pozornost nameniti energetski osveščenosti in tako doseči prihranke na dolgi rok.
Obstajajo uspešni primeri modernizacije MSP-jev, ki v proizvodnjo vključujejo rabo obnovljivih virov energije. V prihodnje bodo lahko tovrstne izkušnje dostopnejše, že sedaj pa ponujajo energetsko trajnost, ki je naložba podjetja v prihodnost.
Obstajajo priložnosti za razvoj novih poslovnih priložnosti povezanih z energetsko učinkovitostjo v regijah in poslovnem sektorju.
PROIZVAJALCI OBNOVLJIVE ENERGIJE Pri naložbah v obnovljive vire energije bo potrebno narediti korak v pravo smer. Pričakuje se, da se bo tudi na nacionalni kot tudi na lokalni ravni zagotovilo podporo za naložbe v izrabo obnovljivih virov energije.
Vlaganje v obnovljivo energijo postaja vse bolj zanimivo, na kar vpliva hiter razvoj in zniževanje cen tehnologij, ter zaostrovanje okoljevarstvenih predpisov za uporabo konvencionalnih virov energije.
LOKALNE OBLASTI Razvoj obnovljivih virov energije lahko pomaga podeželskim skupnostim, da se prilagodijo gospodarskim spremembam s povečanjem energetskih varnosti in diverzifikacijo prihodkov ter virov.
Regija mora pripraviti trdno in predvsem izvedljivo regionalno strategijo za povečanje naložb v energetsko infrastrukturo, izboljšanje inovativnih tehnologij obnovljive energije in povečanje konkurenčnosti.
Sistemi za obnovljive vire lahko delujejo le, če so pravni in regulatorni okviri, vzpostavljeni pred uvedbo strategij/politik za promocijo obnovljivo energijo.
REGIONALNA ELEKTRO- INDUSTRIJA Zagotoviti dostop do ustreznih, zanesljivih in zmernih cen energije, je velik izziv za države in regije. Zaradi zaostrovanja okoljskih predpisov, tehnologije obnovljivih virov energije postajajo vse bolj konkurenčne.
Obeti za proizvodnjo energije so dobri, saj Evropske direktive in skrb za ohranjanje okolja, zahtevajo konkurenčno ceno nizko-emisijske energije iz obnovljivih virih.
Obnovljivi viri energije predstavljajo velik potencial v večjem delu regij EU, vendar se za njihov izkoristek zahteva širitev in izboljšanje omrežja za prenos električne energije, ki le tako omogoča vključitev večjega deleža razpršenih virov obnovljive energije.