Cilj ENERGYREGION baze podatkov je predstaviti trenutno stanje različnih vrst obnovljivih virov energije v primerjavi s konvencionalnimi viri energije, v različnih regijah srednje Evrope. Slednje namreč močno prevladujejo po vsej srednji Evropi. Prispevek obnovljive energije pa se veča zaradi novega pristopa pri opravljanju energije in zaostrovanja okoljskih predpisov. Poznavanje virov je nujno za načrtovanje obnovljive energije v regiji ali občini. Skoraj vsaka regija lahko izkoristi prednosti obnovljivih tehnologij, vendar niso vse tehnologije primerne za vsako regijo.
The ENERGYREGION baza podatkov obnovljive energije bo zagotovila dostop do obsežnih in najnovejših informacij o konvencionalnih, in še bolj pomembno, o nekonvencionalnih energetskih obratih ali obratih v regijah, ki so izbrane kot študijska območja projekta. To so:
- Spodnja Šlezija, Poljska;
- Lokalna akcijska skupina Opavsko in Lokalna akcijska skupina Moravski Kras, Češka;
- Podravska regija, Slovenija;
- Hessen, Nemčija.
Primeri informacij, ki jih je mogoče pridobiti iz baze potencialnih uporabnikov, so: o zmogljivosti obratov in proizvedeni energiji, osnovnih tehnoloških značilnostih, opremi, namenu uporabe. Podatkovna baza obratov bo oblikovana v skladu z naslednjimi področji:
- izkoriščenost biomase, bioplina in biogoriv;
- vetrna energija;
- fotovoltaična in solarno termalna energija;
- geotermalna energija;
- vodna energija;
- konvencionalna energija in toplota.
Informacije bodo prikazane na uporabniku prijazen način na zemljevidih dostopnih preko spleta. Poleg tega bodo prikazani splošni podatki o izbranih regijah, kot so količina energije, proizvedene iz obnovljivih virov in predvsem njihov prihodnji potencial.