ENERGYREGION - »Učinkovit razvoj razpršenih obnovljivih virov energije v kombinaciji s konvencionalno energijo v regiji« je evropski projekt, ki se odvija v okviru programa Srednja Evropa (Central Europe) in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Tri-letni projekt se je začel izvajati v oktobru 2011 in se bo zaključil v septembru 2014. Projektno partnerstvo ENERGYREGION sestavlja enajst partnerjev iz štirih srednjeevropskih držav: Poljske, Češke, Slovenije in Nemčije.

Glavni cilj projekta je razvoj strategije za trajnostno rabo energije temelječ na obnovljivih virih energije v partnerskih regijah. Energetski trg postavlja razvite države pred enega največjih izzivov današnjega časa. Cenovno ugodna in predvsem zanesljiva oskrba z energijo mora biti v interesu tako nacionalnih, kot tudi lokalnih odločevalcev. Z poostrenimi okoljevarstvenimi zahtevami, postajajo tehnologije izrabe obnovljivih virov energije vse bolj konkurenčne. Z namenom zadostiti vedno strožjim predpisom s področja varstva okolja in proizvodnje energije, si bo projekt ENERGYREGION prizadeval ustvariti primerne pogoje za spodbujanje obnovljivih virov energije in povečanje družbene sprejemljivosti rabe obnovljivih virov. Projekt bo tako posredno pripomogel k povečanju naložb v energetsko infrastrukturo ter razkril neizkoriščen potencial za prihranek energije v partnerskih regijah.

Mednarodno sodelovanje bo doprineslo k izmenjavi informacij o potencialih obnovljivih virov energije in energetski učinkovitosti, ter omogočilo izmenjavo znanj in dobrih praks. Kot pomembna prednost projekta, se izpostavlja prenos znanj z regij, ki so na poti k energetski neodvisnosti uspešnejše in se s tem izogniti napakam v drugih regijah. S tem se zagotavlja prispevek k energetski trajnosti območja Srednje Evrope.