Grupy docelowe

Projekt ENERGYREGION  skierowany jest do kilku grup docelowych. Poza ogółem społeczeństwa, które informowane jest o realizacji projektu i jego rezultatach, w krajach realizujących projekt zostało wyszczególnionych kilka grup docelowych.

Są to następujące grupy:
  • mieszkańcy regionów, których projekt dotyczy;
  • małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) produkcyjne bądź usługowe;
  • instytucje wspierające rozwój biznesu (instytucje otoczenia biznesu - BEI);
  • producenci energii odnawialnej;
  • działacze lokalni i władze samorządowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne, wydajność energetyczną i zrównoważony rozwój regionów;
  • regionalny przemysł energetyczny.

Do powyższych grup kierowany jest różnego rodzaju kluczowy przekaz

GRUPA DOCELOWAKLUCZOWY PRZEKAZ
OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego może nastąpić poprzez rozwój technologii odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej.
Międzynarodowa współpraca w zakresie polityki efektywności energetycznej umożliwia usuwanie barier we wprowadzaniu nowych technologii na rynek, koordynowanie standardów, wymianę wiedzy na temat efektywnych rozwiązań i najlepszych praktyk.
BADANE REGIONYMIESZKAŃCY Na poziomie lokalnym odnawialne źródła energii mogą zapewnić stały i niezawodny dostęp do energii poprzez lokalne mini sieci lub działające na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych systemy energetyczne (takie jak panele fotowoltaiczne czy biogazownie), redukując przerwy w dostawach paliwa lub energii z dużych scentralizowanych systemów.
Budynki, sprzęty domowego użytku i urządzenia biurowe (tj. sprzęt AGD, ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie i inne urządzenia na prąd) mają szczególnie duży potencjał w zakresie najbardziej efektywnego oszczędzania energii.
SME / BEI
Efektywność energetyczna w działaniu przedsiębiorstwa jest ważnym zagadnieniem, gdyż umożliwia firmom redukcję kosztów, podniesienie konkurencyjności i wydajności produkcji. Przedsiębiorcy powinni podnosić swoje kompetencje w zakresie zużycia energii w celu poszukiwania długoterminowych oszczędności.
Znane są przykłady modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Podobne rozwiązania mogą być z powodzeniem wdrażane w przyszłości.
Istnieją możliwości otwierania nowych przedsiębiorstw działających na rzecz efektywności energetycznej w regionach i różnych sektorach biznesu.
PRODUCENCI ENERGII ODNAWIALNEJ Powinny zostać podjęte kolejne kroki w podejmowaniu wyzwań inwestycyjnych wspierających rozwój energii odnawialnej. Spodziewane jest udzielenie przez władze dalszego wsparcia inwestycjom w sferze energii odnawialnej.
Inwestycje w energię odnawialną coraz lepiej rokują na przyszłość – związane jest to z postępem technologicznym, spadkiem kosztów i zaostrzającymi się wymaganiami ochrony środowiska dla konwencjonalnych źródeł energii.
WŁADZE LOKALNE Rozwój odnawialnych źródeł energii może wspomóc gminy wiejskie podczas adaptacji do zmian ekonomicznych poprzez wzrost udziału lokalnych zasobów energii i zróżnicowania możliwości uzyskania przychodów.
Regiony powinny opracować rzetelne i wykonalne strategie regionalne mające na celu zwiększenie inwestycji w infrastrukturę energetyczną, wzrost innowacyjności technologii odnawialnych źródeł energii i wzrost konkurencyjności.
Systemy energetyki odnawialnej mogą rozwijać się tylko wtedy, jeśli ramy prawne dotyczące zagospodarowania przestrzennego i wykorzystania miejscowych zasobów zostaną wytyczone zanim nakreślona zostanie polityka w zakresie odnawialnych źródeł energii.
REGIONALNY PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY Zapewnienie dostępu do odpowiednich, niezawodnych źródeł energii po niewygórowanych cenach jest wyzwaniem dla krajów i regionów. W świetle zaostrzających się wymagań środowiskowych technologie odnawialnych źródeł energii stają się coraz bardziej konkurencyjne..
Na przetwarzanie energii obecnie i w przyszłości będzie miała wpływ rządowa i europejska polityka klimatyczna oraz zapotrzebowanie na niskoemisyjną energię z odnawialnych źródeł o możliwie niskich kosztach produkcji.
Odnawialne źródła energii stanowią niewykorzystany potencjał regionów. Niemniej jednak rozwój i modernizacja sieci elektroenergetycznych są niezbędne, aby umożliwić dostęp do rozproszonych zasobów energii i przesyłu jej dodatkowej ilości.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem