Katalog příkladů dobré praxe

Katalog opatření je členěn do tří kategorií podle druhu energeticky úsporných opatření, resp. efektivního využívání zdrojů energie:

A.Projekty OZE produkující primárně elektrickou energii

A1 (01) malá vodní elektrárna
A2 (02) větrná elektrárna
A3 (03) solární fotovoltaická elektrárna
A4 (04) zemědělská bioplynová stanice
A5 (05) skládková bioplynová stanice
A6 (06) ostatní způsoby výroby energie z biomasy

B.Projekty OZE produkující primárně tepelnou energii

B1 (07) výtopny spalující cíleně pěstovanou biomasu
B2 (08) výtopny spalující zbytkovou biomasu
B3 (09) solární fototermický systém

C.Projekty energetických úspor

C1 (10) tepelné čerpadlo
C2 (11) energeticky úsporná opatření při vytápění (nízkonákladová)
C3 (12) energeticky úsporná opatření při vytápění (vysokonákladová)
C4 (13) modernizace veřejného osvětlení
C5 (14) energeticky úsporná opatření vedoucí k úsporám elektrické energie
C6 (15) úspora pohonných hmot

Projekty, které jsou uvedeny v tomto katalogu, splňují následující kritéria přijatelnosti:

  • Hodnocený projekt byl realizován na území České republiky, Německa, Polska a Slovinska, v souladu s platnou legislativou..
  • Předmět hodnoceného projektu je v současné době v aktivním provozu/užívání.
  • Příklad dobré praxe poskytuje dostupné základní technicko-ekonomické parametry.
  • Příklad dobré praxe byl experty ohodnocen jako kvalitní, splňující veškeré podmínky tak, aby mohl být chápán jako skutečný příklad dobré praxe

Obsah katalogových listů

Rozsah každého katalogového listu opatření je 1 až 2 strany standardního formátu A4 a obsahuje základní informace a charakteristika projektu.

Základní informace

Stručný popis

Stručný popis daného projektu obsahuje základní místní a časové údaje o uvedení zařízení do trvalého případně opětovného provozu po své rekonstrukci.

Identifikační a základní údaje

Identifikační údaje zahrnují informace o investorovi a provozovateli zařízení a kontaktní údaje, adresu místa, polohu GPS, apod.

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu obsahuje nejdůležitější technické a ekonomické parametry projektu. Je zde taktéž uveden detailnější popis projektu. Údaje uvedené v této části katalogu umožní porovnávat nejen stejné typy projektů mezi sebou, ale i jiná řešení (například zdroje tepla) a podobně.

Technické údaje

Technické údaje zahrnují základní technické parametry projektu jako například instalovaný elektrický/tepelný výkon, výroba energie, účinnost apod. Jedná se o parametry jmenovité, tzn. dle technického listu zařízení či projektové dokumentace. Skutečné hodnoty dosahované ve sledovaném období jsou uvedeny v části Provozní data.

Ekonomické údaje

Ekonomické údaje zahrnuje základní ekonomické parametry projektu jako například celkové investiční náklady, celkové roční provozní náklady, roční příjmy, návratnost investice apod. Provozní údaje jsou zde uvažovány „předpokládané“ tzn. dle projektové dokumentace. Skutečné hodnoty dosahované ve sledovaném období budou uvedeny v části Provozní data.

Provozní data

Jak bylo uvedeno výše, tato část obsahuje vybrané technické a ekonomické údaje, skutečně dosahované v praxi.

Poznámky (národní specifika a doplňující informace)

V části poznámky jsou uvedeny komentáře k výpočtu, případná omezení, doplňující technické údaje, apod.